RELAXATION IN THE CLASSROOM

Just because: “Where Attention goes Energy flows; Where Intention goes Energy flows!” -James Redfield

Reach out if you wish that we help you to create an effective session of relaxation for your pupils and/or students.

In the Classroom

English below: "Desconectem els aparells electrònics. Tanquem els ulls. Escoltem primer el nostre entorn més proper i, segon, la nostra respiració. Respirem profundament tres vegades i, a la vegada, donem les gràcies per ser qui som i com som. Ens sentim agraïts i respirem pau en el nostre interior. Obrim els ulls i tindrem una mirada positiva envers l'entorn i les persones del nostre costat.""Avui, els demanem que tanquin els ulls i s'imaginin una poma, aleshores els preguntem de quin color és aquesta poma, veureu que tothom se la imagina de colors diferents. Després, els demanem que lletregin aquesta paraula també amb els ulls tancats. A més, els podem preguntar si les lletres tenen algun color i si són majúscules o minúscules (estímuls visuals). Tot seguit, els direm que olorin aquest fruita i que ens diguin si té una olor dolça, salada, amarga, etc. (estímul olfactiu), i també els podem preguntar si saben l'adjectiu contrari." by Nur Garriga 

"Turn off your electronic devices. Close your eyes. Listen to your surroundings and, then, to the sound of your own breathing. Breathe three times, all while reflecting on how grateful you are to be who you are, the way you are. Be grateful and let peace fill your interior with each breath. Open your eyes and try to have a positive outlook on your environment and the people around you." "Today, we invite you to close your eyes and think of an apple. Ask yourself what the color of this apple is. You will see that everyone envisions it as a different color. Then, you should visualize the word with your eyes closed. Do the letters have any color? Are they capitalized (visual stimuli)? Once you see the word well, try to smell the fruit and tell us if it has a sweet, salty, bitter smell, etc. (olfactory stimuli). Is there any other adjective for it?"  

English below:  “Demanem als nostres alumnes que tanquin els ulls durant uns segons i que escoltin amb atenció (estímul auditiu); aleshores, se’ls pregunta què creuen que han sentit, podria tractar-se del soroll que fa la pluja o del vent quan bufa fort o d’una melodia d’un telèfon mòbil, i ells ho han d’esbrinar. Se’ls pot demanar que ho escriguin a la llibreta i, després, poden contrastar les seves impressions de manera ordenada. Les seves paraules junt amb les claus d’accés ocular (NLP) ens permetran saber com aprenen els nostres alumnes i podrem ser més efectius a l’hora de donar exemples i transmetre informació.” by Nur Garriga 

"We ask our students to close their eyes for a few seconds, and to listen carefully (auditory stimulus). Then, we ask them what they heard: it could be the noise that the rain makes as it falls, or the wind as it blows, or the ring of a mobile phone. They must identify it. We may ask them to write it down in their notebook, so that they may analyze their impressions in an orderly manner. Their words, together with the keys to ocular access (NLP), will allow us to know how our students learn and how we can be more effective in giving examples and transmitting information. "