Shamanic Healing, NLP Coaching & Meditation

“Healing is nothing more than a complete acceptance and surrender to the way things are.” -Daniel Léonard

Daniel Léonard & Nur Garriga. Ontario, Canada.

Nur completed a yearlong Shamanic apprenticeship in Toronto, Canada, and three-summer training periods of Neurolinguistic Programming (NLP) at University of Santa Cruz, California, with Robert B. Dilts & et al. Therefore, she is a certified Shamanic Healing Practitioner and a Neurolinguistic Programming Master Practitioner, Master Trainer and Facilitator, Consultant, and Coach. Blending her skills of NLP, Healing and Meditation, she will help you balance your life and heal your body-mind-spirit as a whole.

Nur realized when she was 10 that her hands had an intuition of their own and that they could restore positive energy in a very natural way. In fact, her grandmother used medicinal herbs to heal others, and her uncle used his healing touch to help cure people. And Nur has always felt a deep need to care for and understand people, animals, and nature.

In 2009, she met a Native American who told her she had a gift and gave Nur an eagle's feather. Curiously, a golden eagle would become her first power animal to guide her through many of life's journeys.

Golden Eagle

Some of the Shamanic Practices with which Nur can help you change your life for good are the following:

Power Animal Retrieval (PAR) comprises the calling of your guide or guides (in the form of an animal) to support you and guide you physically, emotionally, mentally, and spiritually.

Soul Retrieval (ST) Any conscious or unconscious trauma that you have gone through in your life has left parts of your soul suspended in the past, and SR involves, precisely, in bringing those pieces of your pure essence back to your present world to feel wholeness again.

Extractions consist of cleansing and purifying your physical, emotional, mental, and spiritual illnesses that keep you trapped, fearful, and unhealthy.

With gratitude and humility Nur offers her gifts of healing to others. If you are seeking a Life Change, this is the right moment for you to take care of yourself for real and Soar! Contact me: 

mailto:info@amazingenglishcenter.com http://amazingenglishcenter.com/contacto

“Consumerism has become a hypnosis that keeps our culture immature, as it keeps us overly focused on ourselves and on material desires, instead of on cultivating deeper soul richness.” -Sandra Ingerman


Translation into Catalan

La Nur ha completat les formacions d'un any en Shamanic Healing Practitioner a Toronto, Canada, i de tres estius en Programació Neurolingüística (PNL) a la Universitat de Santa Cruz, Califòrnia, amb en Robert B. Dilts i et al. Així, doncs, té les certificacions corresponents de Coach, Terapeuta, Formadora, Facilitadora i Assessora en PNL i de Shamanic Healing. Combinant les seves habilitats de Coaching, Sanació i Meditació, t'ajudarà a equilibrar la vida i a curar el teu cos-ment-esperit en el seu conjunt.

La Nur es va adonar als deu anys que les seves mans tenien una intuïció pròpia i que podien restaurar l’energia positiva d’una manera molt natural. De fet, la seva àvia utilitzava herbes medicinals per a curar altres, i el seu oncle utilitzava les seves mans per a curar. La Nur sempre ha sentit una necessitat profunda de tenir cura i entendre les persones, els animals i la natura.

L'any 2009, va conèixer un nadiu americà que li va dir que tenia un do especial i li va donar una ploma d'àguila. Curiosament, l'àguila daurada es convertiria en el seu primer animal de poder per guiar-la en molts dels viatges de la vida.

Algunes de les pràctiques shamàniques amb les quals la Nur us pot ajudar a canviar la vostra vida a millor són les següents:

Power Animal Retrieval (PAR) consisteix a convidar el nostre animal de poder o guia espiritual per a que ens doni suport i ens guiï físicament, emocional, mental i espiritual.

Soul Retrieval (ST) serveix per a recuperar l'essència pura de la nostra ànima que es va quedar en suspensió en el passat llunyà o recent arran d'un trauma conscient o inconscient. Per tant, amb aquesta tècnica recuperem la plenitud del nostre ésser en el moment present.

Extractions consisteixen a purificar qualsevulga enfermetat física, emocional, mental o espiritual que ens atrapa, ens fa sentir por i ens emmalalteix.

Amb humilitat i gratitud, actualment, la Nur ofereix el seu do de guarir als altres. Si busqueu un canvi a millor, aquest és el moment adequat per a què us cuideu de veritat i emprengueu el vol de la vostra vida!

Poseu-vos en contacte amb mi!