Política de privacitat

NUR GARRIGA informa  els ususaris que compleix amb la normativa vigent sobre materia de protecció de dades, i especialmente amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL  de 25 de Maig de 2016.

Titular: NUR GARRIGA
Adreça:
Av. Doctor Farrero, 508310 Argentona (Barcelona)
E-mail: info@amazingenglishcenter.com    
Tel: +34 93 7974070
Web: https://amazingenglishcenter.com     

Conforme al que es disposa en la normativa vigent, l’empresa, només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps degut a possible canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits de l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment.

És per això que Nur Garriga es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas Nur Garriga anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrats per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractes segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de Nur Garriga que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜENCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en el present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜENCIES 

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per l’empresa, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per l’empres, podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ , LIMITACIÓ I PORTABILITAT.

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recaptades, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679  i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de l’empresa.

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-nos-el per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l’empresa, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa. 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN.

Exclusivament dades de contacte ( caràcter bàsic). Com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per Nur Garriga i mai es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la presentació del servei.

Nur Garriga és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Nur Garriga amb finalitat de realitzar un manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix l’informem que la informació de les bases podrà ser utilitzada per a la identificació d’usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos de necessitat d’aplicar aquestes dades per a l’accés dels usuaris  a determinats continguts web.

En el seu cas, se’ls demanarà as usuaris autorització perquè Nur Garriga pugui fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTAN INSCRITES EN UN FITXER.

Introduir dades en una o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació d’aquests temes d´ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d´ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació  i participació en la nostre web.

EVITA LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI.

Així mateix i encara que l’usuari l´hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercer i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap a tercer aliè  a Nur Garriga tindrà accés, sense el consentiment dels usuaris a les seves dades personals i/o de navegació. En els altres casos Nur Garriga col·laboradora perquè aquets tercers complexin amb la legislació vigent, no obstant això responsabilitat serà exigible al tercer citat.

Nur Garriga no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia  prestació del servei. Nur Garriga no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a Nur Garriga no ven, lloga o cedeix als correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. 

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment Nur Garriga envia un e-mail notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web de l’empresa.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa en l’apartat assumpte. 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: NUR GARRIGA
Adreça:
Av. Doctor Farrero, 508310 Argentona (Barcelona)
E-mail: info@amazingenglishcenter.com    
Tel: +34 93 7974070
Web: https://amazingenglishcenter.com     

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per a Nur Garriga en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el presents Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Nur Garriga no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiou de l’usuari inosaltres no recomanem ni garanteixem cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè. Nur Garriga, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’internet d’usar malament un vincle, tant en contactar a la web de Nur Garriga, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de Nur Garriga

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De manera periòdica s’incorporessin canvis a la informació continguda .

Nur Garriga pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Nur Garriga ha obtingut informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquesta actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, té finalitat informativa quant a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Nur Garriga.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

Nur Garriga declina qualsevol responsabilitat en cas d’existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert en Internet, qualsevol que sigui de la seva causa, així mateix, Nur Garriga no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de mal indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes. Nur Garriga no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l’hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Nur Garriga fa el seus millors esforços per a evitar aquests tipus d’incidents.
En cas que l’usuari prengui determinats decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Nur Garriga, així com els continguts penjats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant es troba protegides per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Nur Garriga.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Nur Garriga o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden , per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Nur Garriga.

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics ( per exemple, memòries usb o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Nur Garriga, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de Protecció de la imatge.

Nur Garriga és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.

Nur Garriga en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com a racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Nur  Garriga, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a part de que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’entén que autoritza Nur Garriga per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemar-los en suports físics o logístics (per exemple memòria usb o disc dur d’ordinador), digitalitzar, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Nur  Garriga, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de les observacions, opinions, o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que aquest previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel solo fet d’enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Nur  Garriga.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, Nur Garriga queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió en qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibides qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut de qualsevol tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç portat a terme per Nur Garriga per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vinculo similar que pugui establir-se en direcció de les pàgines web de l’Empresa, sense consentiment previ, exprés i per escrit de Nur Garriga. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com a lesió dels drets de Propietat intel·lectual de Nur Garriga sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

Nur Garriga no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc. de tercers, els quals puguin accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks o vincles similars dels websites de Nur Garriga.